AUR6B001
£21.00

6 Strands

AUR6017
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR4011
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR6012
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6013
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR4013
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR6014
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR4014
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR6015
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR4015
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

FAUR6008
£3.50

6mm Frosted Round Crystal 16" Strand

FAUR6007
£3.50

6mm Frosted Round Crystal 16" Strand

FAUR6006
£3.50

6mm Frosted Round Crystal 16" Strand

FAUR6004
£3.50

6mm Frosted Round Crystal 16" Strand

AUR4001
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4002
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4004
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4005
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4006
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4007
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4008
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR4009
£3.50

4mm Round Crystal 12" Strand

AUR6001
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6002
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6003
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6004
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6005
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6006
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6007
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6008
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6009
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR6010
£3.50

6mm Round Crystal 12" Strand

AUR8001
£3.95

8mm Round Crystal 12" Strand

AUR8003
£3.95

8mm Round Crystal 12" Strand

AUR8004
£3.95

8mm Round Crystal 12" Strand

AUR8005
£3.95

8mm Round Crystal 12" Strand

AUR8008
£3.95

8mm Round Crystal 12" Strand